in Tiếng Nhật tổng hợp

Cấm chỉ trong tiếng nhật – べからず

べからず (bekarazu) là một cách nói cấm chỉ (ý nghĩa cấm đoán) tạo cảm giác cấm đoán khá mạnh với người khác. Nguồn gốc của nó ra từ cách phủ định của chữ べき. Như sau:

べき → nên, べきではない → không nên, và べからず chính là cách nói văn vẻ của べきではない.

Đây là cách cấm đoán khá mạnh, ý nghĩa trực tiếp của nó không phải là “không nên” mà là “điều đó không đúng, không tốt” nên đem lại cảm giác cảnh báo mạnh đối với người nghe. Thế nên, nó được sử dụng để viết trong các bảng thông cáo, ví dụ:

(Cách sử dụng: V-る + べからず)

落書らくがきするべからず

Cấm viết vẽ bậy.

犬に小便しょうべんさせるべからず

Cấm cho chó đái bậy.

芝生しばふに入るべからず

Cấm dẫm chân lên cỏ.

Chính vì cảm giác khá mạnh mà cách nói này đem lại, nên nó không được sử dụng trong văn nói thường ngày, và người ta về sau cũng tránh đi bằng cách sử dụng những cách nói khác thông dụng hơn, kiểu như cùng với câu “Cấm dẫm chân lên cỏ” như trên, người ta sẽ nói thành:

芝生しばふに入ってはいけません

Không được dẫm lên cỏ.

Hoặc diễn đạt một cách gián tiếp như:

芝生育成中しばふいくせいちゅう

Cỏ đang nuôi dưỡng, tránh dẫm lên.

Ngoài ra cũng có một cách nói khác mang ý nghĩa cấm đoán được sử dụng trong bảng hiệu là [V-ることをきんず], nhưng cách nói này cũng đem lại cảm giác khá mạnh như là べからず, và không được dùng trong văn nói thường ngày.

Như vậy, với tất cả những cách nói trên, dù ít dùng hay không, nếu đi ngoài phố gặp những bảng hiệu tương tự như thế bạn vẫn hoàn toàn có thể hiểu được.

Viết bình luận

Comment