in

そうです (sou desu)

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 そうです /sou desu/ được sử dụng để trả lời câu hỏi và xác nhận rằng nội dung hỏi là đúng. Đây như một câu nói “cửa miệng” xuất hiện rất thường xuyên trong giao tiếp hằng ngày của người Nhật. Có thể dịch là: Đúng rồi! Đúng vậy!

Trong câu khẳng định thì bạn dùng「はい、そうです。」(đúng rồi, đúng vậy). Nhưng trong câu trả lời phủ định thì bạn dùng:「いいえ、そうじゃありません。」(không, không phải vậy).

Đặt câu với ngữ pháp N5 そうです /sou desu/

これはえんぴつですか。
Đây là cái bút chì phải không?

…はい、そうです
…Vâng, đúng vậy.

あれはかばんですか。
Kia là cái cặp phải không?

…はい、そうです
…Vâng, đúng thế.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment