in

てあげる (te ageru)

Tổng hợp ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4 てあげる /te ageru/ có nghĩa là “làm cho…”. Diễn tả việc người nói làm việc gì cho ai đó.

Công thức:

Vて +  あげる

Diễn tả việc người nói, hoặc những người cùng phía với người nói, làm gì cho ai đó. Chỉ sử dụng với người ngang hàng hoặc thấp hơn người nói.

Ví dụ đặt câu với てあげる /te ageru/

私はボランティアのセンターで孤児こじに英語をおしてあげた
Tôi dạy tiếng Anh cho trẻ mồ côi ở một trung tâm tình nguyện.

私は来週友達ともだち引越ひっこしを手伝てつだてあげた
Tuần trước tôi đã giúp bạn chuyển nhà.

私はおとうと自転車じてんしゃなおてあげた
Tôi sửa xe đạp cho em trai.

Xem thêm ngữ pháp N4


Viết bình luận

Comment