in

…のだ (…noda)

Tổng hợp ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4 …のだ /…noda/ là cách diễn đạt mang ý quả quyết, biểu thị sự quyết tâm của người nói.

Công thức:

N/Naな + のだ

A/V + のだ

…のだ /…noda/ được dùng trong trường hợp người nói muốn quả quyết một cách mạnh mẽ để tự khích lệ mình, hoặc muốn biểu thị sự quyết tâm của mình.

Ví dụ đặt câu với …のだ /…noda/

だれなんと言おうと私達わたしたちかんがかた間違まちがっていないのだ
Dù cho ai nói gì đi nữa, thì quan điểm của chúng tôi cũng không sai.

両親りょうしん反対はんたいしてもぼくはやるのだ
Dù bố mẹ phản đối, tôi cũng nhất định làm.

Xem thêm ngữ pháp N4


Viết bình luận

Comment