in

Thi thử N2

Giới thiệu chuyên đề
Đề mẫu chính thức Vol.2
free iconThời gian: 155 phút

Số lượng câu hỏi: 107 câu

Biên soạn: Jlpt.jp

Chú thích: Nội dung toàn bộ của đề thi này do Jlpt.jp biên soạn. Nếu bạn không muốn làm online, có thể download file mềm tại đây.


Kiến thức ngôn ngữ | Listen

Thi thu JLPT N2 Vol.2 Vào phòng thi Xem xếp hạng
Đề mẫu chính thức
free iconThời gian: 155 phút

Số lượng câu hỏi: 106 câu

Biên soạn: Jlpt.jp

Chú thích: Nội dung toàn bộ của đề thi này do Jlpt.jp biên soạn. Nếu bạn không muốn làm online, có thể download file mềm tại đây.


Kiến thức ngôn ngữ | Listen

Thi thu JLPT N2 01 Vào phòng thi Xem xếp hạng
Thi thu JLPT N2 02
Đề thi thử JLPT N2 #02

Thời gian: 155 phút

Số lượng câu hỏi: 107

Vào phòng thi Top 10

Kiến thức ngôn ngữ | Listen
Thi thu JLPT N2 04
Đề thi thử JLPT N2 #03

Thời gian: 155 phút

Số lượng câu hỏi: 105

Vào phòng thi Top 10

Kiến thức ngôn ngữ | Listen
Thi thu JLPT N2 04
Đề thi thử JLPT N2 #04

Thời gian: 155 phút

Số lượng câu hỏi: 105

Vào phòng thi Top 10

Kiến thức ngôn ngữ | Listen
Thi thu JLPT N2 05
Đề thi thử JLPT N2 #05

Thời gian: 155 phút

Số lượng câu hỏi: 105

Vào phòng thi Top 10

Kiến thức ngôn ngữ | Listen

Viết bình luận

Comment