in

Thi thử N5

Giới thiệu chuyên đề
Đề mẫu chính thức (vol.2)
free iconThời gian: 105 phút

Số lượng câu hỏi: 91 câu

Biên soạn: Jlpt.jp

Chú thích: Nội dung toàn bộ của đề thi này do Jlpt.jp biên soạn. Nếu bạn không muốn làm online, có thể download file mềm tại đây.


Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen

Thi thu JLPT N5 vol.2 - 2018 Vào phòng thi Xem xếp hạng
Đề mẫu chính thức
free iconThời gian: 105 phút

Số lượng câu hỏi: 89 câu

Biên soạn: Jlpt.jp

Chú thích: Nội dung toàn bộ của đề thi này do Jlpt.jp biên soạn. Nếu bạn không muốn làm online, có thể download file mềm tại đây.


Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen

Thi thu JLPT N5 01 Vào phòng thi Xem xếp hạng
Thi thu JLPT N5 02
Đề thi thử JLPT N5 #02

Thời gian: 105 phút

Số lượng câu hỏi: 91

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N5 02
Đề thi thử JLPT N5 #03

Thời gian: 105 phút

Số lượng câu hỏi: 91

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N5 04
Đề thi thử JLPT N5 #04

Thời gian: 105 phút

Số lượng câu hỏi: 89

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N5 05
Đề thi thử JLPT N5 #05

Thời gian: 105 phút

Số lượng câu hỏi: 89

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N5 06
Đề thi thử JLPT N5 #06

Thời gian: 105 phút

Số lượng câu hỏi: 91

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N5 07
Đề thi thử JLPT N5 #07

Thời gian: 105 phút

Số lượng câu hỏi: 91

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N5 08
Đề thi thử JLPT N5 #08

Thời gian: 105 phút

Số lượng câu hỏi: 91

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N5 09
Đề thi thử JLPT N5 #09

Thời gian: 105 phút

Số lượng câu hỏi: 91

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Thi thu JLPT N5 10
Đề thi thử JLPT N5 #10

Thời gian: 105 phút

Số lượng câu hỏi: 91

Vào phòng thi Top 10

Kanji/Vocab | Grammar/Read | Listen
Lưu ý:

Nếu bạn chưa hình dung được các dạng câu hỏi sẽ gặp trong đề thi, khuyên bạn nên đọc cấu trúc chi tiết đề thi năng lực Nhật ngữ JLPT N5 trước khi bắt đầu.

Cấu trúc đề thi JLPT N5

Viết bình luận

Comment

21 Comments