Thi thử đại học #01

Thời gian sẽ đếm ngược ngay khi bạn bấm nút bắt đầu.!

では、はじめます!