Hệ thống Ko-So-A-Do – Nhóm Kochira-Sochira-Achira và nhóm Kono-Sono-Ano

Ở bài này mình tiếp tục trình bày ý nghĩa của hai nhóm tiếp theo trong bảng hệ thống Ko-so-a-do. Với hai nhóm này (in đậm), một nhóm chỉ phương hướng một nhóm thực hiện chức năng bổ nghĩa. Mời bạn xem lại bảng sau: Chỉ vật Địa điểm Hướng Người Hạn định Tính chất […]

Hệ thống Ko-So-A-Do – Nhóm Koko-Soko-Asoko

Để tiếp tục đến với ý nghĩa của một nhóm khác trong hệ thống Ko-so-a-do theo hàng dọc, mời bạn xem lại toàn bộ hệ thống qua bảng sau: Chỉ vật Địa điểm Hướng Người Hạn định Tính chất Trạng thái  こ  これ  ここ  こちら こっち  こいつ  この  こんな  こう  そ  それ  そこ  そちら そっち […]