in

てもよろしい (temo yoroshii)

Tổng hợp ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3 てもよろしい /temo yoroshii/ có nghĩa là “Cũng được” thể hiện ý nghĩa cho phép làm một việc gì đó.

Công thức:

V て + もよろしい

Dùng để cho phép ai làm gì. Thông thường, cho phép là hành vi của người trên đối với người dưới nên hạn chế dùng ngược lại.

Ví dụ đặt câu với てもよろしい /temo yoroshii/

A:君たち、きょうは、もうかえてもよろしい
Hôm nay các cậu có thể về được rồi.
B:はい、社長。
Vâng, thưa giám đốc.

A:いやなら、おやめになってもよろしいですよ。
Nếu không thích cậu có thể bỏ công việc đó cũng được.
B:いいえ、参ります。
Không, em xin đến làm ạ.

A:書類はここでご覧になってもよろしいですよ。
Anh có thể coi hồ sơ tại đây.
B:ありがとうございます。
Xin cảm ơn ông.

メールで書類しゅるい提出ていしゅつてもよろしいです。
Ông có thể nộp tài liệu qua email.

ペンで署名しょめいてもよろしいです。
Ông có thể ký bằng bút bi.

Xem thêm ngữ pháp N3


Viết bình luận

Comment