in

ても~た (temo~ta)

Tổng hợp ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4 ても~た /temo~ta/ có nghĩa là  “mặc dù…vẫn”, diễn tả ý nghĩa “mặc dù đã thực hiện A nhưng B vẫn không bị ảnh hưởng, tác động”.

Kiểu câu này dùng thể quá khứ ở cuối câu để diễn đạt ý nghĩa các hành động đều là những sự việc xảy ra trong thực tế.

Ví dụ đặt câu với ても~た /temo~ta/

でも運動会うんどうかいおこなわれ
Ngày hội thể thao vẫn diễn ra cho dù trời mưa.

あたまいたても学校がっこうやすまなかっ
Hôm đó mặc dù bị đau đầu tôi vẫn không nghỉ học.

ドアはつよてもかなかっ
Mặc cho tôi đẩy mạnh cánh của ấy vẫn không chịu mở ra.

いくらても彼女はあらわれなかっ
Tôi đợi mãi vẫn không thấy cô ta đến.

この本は難しすぎて、辞書じしょいて読んでも、ほとんど理解りかいできなかった。
Cuốn sách này khó quá, mặc dù vừa tra từ điển vừa đọc tôi vẫn hầu như không hiểu tí nào.

Xem thêm ngữ pháp N4


Viết bình luận

Comment