in

なんと (nanto)

Tổng hợp ngữ pháp N3

Ngữ pháp N3 なんと /nanto/ có nghĩa là “sao, như thế nào” (mang ý người nói đang không rõ về một điều gì đó).

なんと /nanto/ được sử dụng nhiều trong văn nói. Bạn có thể thấy các cách nói tương tự như là 「どのように」,「どんなふうに」(như thế nào). Theo sau thường là những động từ như「言う」,「書く」… để diễn tả rằng bạn không rõ nội dung đó là thế nào.

Ví dụ đặt câu với なんと /nanto/

両親りょうしんなんとおっしゃっていましたか。
Cha mẹ anh ta đã nói sao?

なんと言ってなぐさめてよいか分かりません。
Tôi không biết nói sao để an ủi anh ấy.

報告書ほうこくしょには何と書いてありましたか。
Trong tờ báo cáo anh đã viết như thế nào?

かれらには何とつたえればいいんでしょうか。
Tôi nên truyền đạt cho họ như thế nào đây?

Xem thêm ngữ pháp N3


Viết bình luận

Comment