in

A-い + N

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – A-い + N là tính từ đặt trước danh từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ.

Công thức:

A-い + N

20-Adj-i-Noun

Tính từ được đặt trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ. Khi đứng trước danh từ, tính từ đuôi い thì giữ nguyên い.

  • 富士山ふじさんたかやまです。
    Núi Phú Sĩ là núi cao.
  • これはふるふくです。
    Đây là quần áo cũ.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment