in

も…も (mo…mo)

Tổng hợp ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4 – も…も /mo…mo/ có nghĩa là “…hay…thì cũng…” nhằm để diễn đạt ý nghĩa “lựa chọn bên nào cũng là do… quyết định”

Công thức:

V-るも + V-る/V-ない も

03-mo-mo-cung

Dùng với những cặp động từ đối nhau, như 「行く・行かない」(đi- không đi),「勝つ・負ける」(thắng- thua)…, cuối câu thường là cách nói 「…しだいだ」(tùy thuộc vào),「…にかかっている」(do…quyết định) để diễn đạt ý nghĩa “lựa chọn bên nào là do… quyết định”.

 • まるきみこころ一つです。
  Đi tiếp hay dừng lại là do anh quyết định.
 • 行く行かないあなたしだいです。
  Đi hay không đi là tùy anh quyết định.
 • 成功せいこうするしない努力どりょくしだいだ。
  Thành công hay không là tùy thuộc vào sự nỗ lực.
 • けるときうんだ。
  Thắng hay thua cũng là có số cả.

Xem thêm ngữ pháp N4


Viết bình luận

Comment