in

に…があります – Ni…ga arimasu

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – に…があります /Ni…ga arimasu/ có nghĩa là: Ở… có….

Công thức:

N1 (Địa điểm) に N2 があります

06-ni-gaarimasu

Đây là câu miêu tả một sự thật (như quang cảnh, vị trí…). Địa điểm, nơi chốn mà danh từ 2 ở được biểu thị bằng trợ từ 「に」. Nếu danh từ 2 là đồ vật: dùng「あります」; nếu danh từ 2 là người, động vật: dùng「 います」.

さくらの木が あります
Ở ngoài vườn có cây hoa anh đào.

机の上が あります
Trên bàn có cái kéo.

Chú ý: Cách đặt câu hỏi cho sự tồn tại của người, đồ vật, là:

Danh từ (địa điểm) になにがありますか。 Ở (nơi chốn) có cái gì?

Danh từ (địa điểm) になにがいますか。 Ở (nơi chốn) có con gì?

Danh từ (địa điểm) にだれがいますか。 Ở (nơi chốn) có ai?

Ví dụ:

かばん なにが ありますか
Trong cặp có gì thế?

…本やペンが あります。
…Có sách và bút…

 何が ありますか
Ngoài vườn có con gì thế?

…犬があります。
…Có con chó.

教室 誰が いますか
Trong phòng học có ai thế?

…鈴木先生が います。
…Có cô Suzuki.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment