in

じゃありません – Ja arimasen

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – じゃありません /Ja arimasen/ có nghĩa là: thì không…

Công thức:

N は Na- じゃありません

Thể phủ định của tính từ đuôi な bỏ な thêm じゃありません.

05-jaarimasen-thi-khong

Ví dụ đặt câu với ngữ pháp N5 – じゃありません /Ja arimasen/

ハノイはしずじゃありません
Hà Nội không yên tĩnh.

私の英語えいごがあまり上手じょうずじゃありません
Tiếng Anh của tôi không được giỏi lắm.

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment