in

でどこが一番…ですか

Tổng hợp ngữ pháp N5

Ngữ pháp N5 – でどこが一番…ですか /de doko ga ichiban … desuka/ có nghĩa là: Trong … thì ở đâu là nhất?

Công thức:

N1「 の中」で + どこ + が + いちばん + A-い/ Na- + ですか

15-de-doko-ga-ichiban-desuka

Mẫu câu này được dùng để yêu cầu người nghe lựa chọn một đối tượng nào đó (vật, địa điểm, người, thời điểm) có nội dung được biểu thị qua tính từ ở mức độ cao nhất . Phạm vi lựa chọn được giới hạn bởi cụm từ 「Danh từ 1のなかで」. Từ nghi vấn thay đổi theo nhóm mà đối tượng thuộc về.

  • 日本の中でどこが一番いちばんたのしいですか。
    Nơi nào là thú vị nhất ở Nhật Bản?
  • アシアの中でどこが一番いちばんたかいですか。
    Nơi nào là cao nhất ở châu Á?

Chú ý: Khi từ nghi vấn là chủ ngữ của câu thì chúng ta đặt trợ từ「 が」 ở ngay sau đó .

Xem thêm ngữ pháp N5


Viết bình luận

Comment